از بی ارزشی تا من ارزشمند (اعتماد به نفس)
ازدواج مثبت 360
شفای زنانگی/شفای مردانگی
نبوغ عاطفی: بهبود رابطه عاطفی
سرور
توانگر شو: ارتقاء شغلی
سفر زندگی
استاد ناهید معتمدی
شخصیت شناسی آرکتایپی
شخصیت شناسی
درسهای فرزند پروری توانگرانه