درباره ما


دکتر علیرضا شیری

طبیب، آموزش دیده طرحواره درمانگرى پیشرفته در London ISST، فارغ التحصیل راهبرى زندگى و کسب و کار از دانشگاه Cambridge، تحصیلات تکمیلى در مدیریت و تغییرات سازمانى دانشگاه Essex


خانه توانگرى طوبی

مرکز توانمندسازى فردى و سازمانى است
ما خدمات درون سازمانى داریم
و خدمات غیرحضورى از جنس آموزشى
بسته هاى درسى ما درباره افزایش مهارتهاى ارتباطى، انتخاب همسر مناسب و معنایابى از خویشتن است
هر درسى را که ببینید میتوانید نمونه هاى آنرا از بین درس گفتارها تست کنید، محتواى آنرا چک کنید، ویدئوى توضیح آنرا ببینید تا دقیقتر تصمیم بگیرید
دروس قابل دانلود و شنیدن در گوشى یا رایانه هاى شما هستند و شما بسته فیزیکى دریافت نخواهید کرد