گوش نیوش: لایو ۲۳ بهمن، چه کمک هایی به خود نکرده اید؟