نوشته‌ها

Delinquent season | دوره قانون شکنى
فیلم درباره دو خانواده ایرلندى طبقه متوسط است که اتفاقاتى بینشان رقم میخورد
ادامه این متن ممکن است موجب لو رفتن داستان بشود
مرد شاغل در منزل( جیم) و زن شاغل در بیرون ( دانیل) موجب ایجاد نقشهایى در مرد و زن داستان میشود که تامل برانگیز است،
شخصا صدها زوج اینطورى در بریتانیا دیده ام که شبیه این فیلم، سبک خاصى از زندگى را ایجاد کرده اند و دردسرهاى خودش را هم دارند.
جیم ، مرد این داستان ، بسیار فهمیده و آداب دان به نظر میرسد ولى وقتى وسوسه می آید ، همه وجودش را به یغما میبرد و قسمتهاى سایه اى شخصیت او رو میشود.
یک زوج دیگر ( ایوان و کریس) مشکل عصبانیت و پرخاش مرد را دارند و واکنشهاى زن از روى خشم و لغزش و …
انتخابهاى متعدد اشتباه جیم ، بقدرى کارش را در هم میپیچد که بیننده متاسف میشود
ارزش دیدن دارد ؟ به نظرم زوجها از دیدن فیلم به فکر فرو خواهند رفت

از اون فیلمهاییست که تلخى واقعیت را به رخ میکشاند ولى آدم حواس جمعتر میشود

به درد کدام درس‌ها میخورد؟