پویش حمایت درمانگران و روانشناسان از خانواده داغدیدگان حوادث اخیر دی ماه 98