مطالب توسط پشتیبانی خانه توانگری

نکاتی که پدر و مادرتان به شما نگفته اند (دعوای عاطفی)

احتمالا شنیده اید که ازدواج یه جور قرارداده A KIND OF CONTRACTS گرچه استفاده از این استعاره ممکن است حال بعضی ها را خراب کند ولی در واقعیت تغییری ایجاد نمیکند که ازدواج نوعی قرارداد هم هست با همه مسوولیتهای حقوقی و  فردی اش! در تمام قراردادها شرایطی تعبیه شده است که طرفین مسوولیتهایی را […]