نبوغ عاطفی: بهبود رابطه عاطفی
از بی ارزشی تا من ارزشمند (اعتماد به نفس)
ازدواج مثبت 360
شفای مردانگی
رهایی از اهمال کاری و کمال طلبی
شفای خودشیفتگی
سرور
شفای زنانگی
توانگر شو: ارتقاء شغلی
شخصیت شناسی
استاد ناهید معتمدی
درسهای فرزند پروری توانگرانه
شخصیت شناسی آرکتایپی
سفر زندگی
آرشیو گوش نیوش