نوشته‌ها

ما با وابستگى سالم شروع نمی‌کنیم عشق را؛
اکثرا زخمى عمیق از یک معشوق بی تفاوت نسبت به خود خورده ایم؛
پشت تلفن اشغال قفل شده ایم،
سلکشن هاى دلخواهش را زده ایم برایش ولى شعورش در حد آمیب بوده؛
جاى زخم هست رو دلت؛
اما بالاخره باید بالغ بشویم، نه؟
نمی‌شه سن خَر پیره بشم و هنوز مثل بچه مدرسه اى ها تو رابطه خام باشم،
اینها که تقصیر خودمه؛
پس اگر بخشى از “مساله ام” می‌توانیم بخشى از “حل مساله” هم باشم.
اینجورى با خودت حرف بزن عزیزم…

یکى از بهترین درسهایى که درباره رابطه عاطفى داده ام، رهایى از مهرطلبى است،
مجرد و متاهل ازش بهره می‌برند و زندگى خویش را تغییر می‌دهند
خیلی‌ها هنوز نمی‌دانند که به خاطر مهرطلبی شان است که باج می‌دهند به آدمهاى نا مناسب رابطه،
به خاطر این تله روانى است که از روابط اشتباه بیرون نمی‌آیند و رنج حسادت و حقارت را هرازگاهى تجربه می‌کنند
من مفصل یاد داده ام وابستگى ناسالم و استقلال بیش از حد چیست و چه باید کرد تا وابستگى سالم را تجربه کنیم،
من نمی‌خواهم الزاما رابطه ات را ترک کنى؛ می‌خواهم مدلت را نرم نرم تغییر دهى تا رابطه ات تغییر کند،
من یادت نداده ام اسم جدید رو بدبختى ات بگذارى، من راه تغییر را واضحا نشان داده ام و البته که چنین دستاوردى به شکل لقمه آماده نیست بلکه شجاعت هم می‌خواهد.