نوشته‌ها

دوستان فرموده‌اند کتاب معرفى کنم

من ناشر خوب معرفى می‌کنم
١- نشر بنیاد فرهنگ و زندگى: اکثر کتب این نشر درباره نظریات روانشناسى عمقى بخصوص یونگین‌هاى دنیاست. من مشخصا کتاب “نقشه راه” و “ژرفاى زن بودن” و “دختر بابا” و کارهاى جیمز هالیس و رابرت جانسون را توصیه می‌کنم
٢- نشر لیوسا و ترجمه‌هاى عالى استاد بنى‌صدر
٣- نشر گمان: مجموعه تجربه و هنر زندگى مشخصا کتاب “کمونیست رفت و ما ماندیم و خندیدیم” و کتاب “کافه اروپا”
۴- نشر ورجاوند کتاب “زن بودن”
۵-نشر دانژه در کتب روانشناسى عالى است
۶- نشر کلک آزادگان بخصوص کتاب‌هاى کارل پیرسون
٧- نشر فراروان بخصوص کتاب استادان گرجیف
٨-نشر آریاناقلم درباره کتب کسب و کار
#دکترشیرى