نوشته‌ها

 

صداهاى سانسور شده |  Censored Voices – 2015
از اون مستندهاى بى‌بى‌سى که حیرت آوره!
رفته‌اند صداى سربازان اسرائیلى را ده روز بعد از جنگ شش روزه اسرائیل و اعراب (مصر- اردن_سوریه) ضبط کرده‌اند که حس‌هاى متفاوتى داشتند؛ از حس پیروزى و حس سرباز وطن بودن تا غرور و عزت فراوان، کم‌کم بخش‌هاى تاریک‌تر نیز برون‌ریزى میشود:
کشتن بی حد و حصر مردم بیگناه، تحقیر اسراى تشنه سورى، و احساس وحشتناک پس از اخراج کردن اعراب از خانه هاى خودشان.
فیلم تنها اجازه پخش ٣٠٪؜ وویس‌هاى واقعى سربازان را داشته است و بعد از پنجاه سال رفتن سراغ همون سربازها😳 براشون صداى ضبط شده شان را که ده روز بعد از جنگ تهیه شده بود، پخش کردند و از حسشان فیلم گرفتند.