نوشته‌ها

آدم‌ها هر کدوم نیاز دارند دنبال بهشت خودشان بروند و کاشک هوس بهشت دیگران را نکنند؛ معلوم نیست به آنجا که برسند حالشان چون باشد.
اما همه در ابتدا یک وظیفه مشترک دارند:
از جهنم بیرون بیا
#شفاى_ناامیدى