نوشته‌ها

راستش هر سه فصلش را دیدم ولی توصیه‌اش نمی‌کنم، چون درسته که داستانش جذاب بود (سبستم فاسد داخل زندان‌ها، بهره‌کشی استثماری از زندانین، هجمه نیٔولیرال‌ها به خصوصی‌سازی زندان‌ها و منافع بخش خصوصی از سرکوب زندانیان)
ولی هم بسیار کشدار بود، هم خیلی گل‌درشت درباره همجنس‌گرایی پیام داشت و به بیننده حقنه می‌کرد، هم باز اسلام هراسی بعد ۱۱ سپتامبر را یه جورایی تو چشممون می‌کردند انگار نه انگار که در عراق و یمن و افغانستان، نیروهای غربی چه جنایت‌های تلخی با مردم بیگناه که نکردند.

سقوط، شیرجه در آبشار
Black mirror-season3-episode1
سریال انگلیسى آیینه سیاه بعضى قسمتهاى شاهکار دارد و بعضى قسمتهاى اعصاب خورد کن،
کلیت داستانهایش درباره تخریب روانى در دنیاى تکنولوژى زده در آینده نزدیک است.
این قسمتش درباره جامعه ایست که همه به هم نمره مقبولیت rate میدهند،
آدمها را با عددهاشون میبینیم، جایگاه اجتماعى آدمها بر اساس عددی است که بقیه بهشون داده اند از پنج !
همه براى جذب نمره بهتر ، رفتارهاى غیرواقعى ، لبخندهاى ساختگى دارند . جامعه اى که در شبکه هاى اجتماعى مجازى ، زندگى واقعى را در هم میکوبد!
به قول نویسنده اش در ویدئوى سوم ، زندگى الان ما همینقدر نابود دارد میشود.
داستان این قسمت درباره زنی جوان است که درباره لایک شدن همه کار میکند تا رضایت بیشترى از بقیه دریافت کند.
این چهره غیرواقعى، این انکار دائمى احساسات درونى بسیار تاثیر مهمى در زندگى مان دارد و با فعال شدن قسمتهاى پنهان شده در سایه زندگى، اسباب فروپاشى ما را فراهم میکند.
من یوتیوب فرانسویش را الان گیرآوردم ولى انگلیسیه اصلش