نوشته‌ها

مردان براى داشتن معنویت، کشف و شهود و رابطه واقعى با یک زن بیرونى، نیاز دارند بخشهاى نرم و عمیق تر خویش را که جنسى مونث دارد بفهمند.
من زن درون خویش را بارها رد زده ام،
موقع درمان و فهم حرف مراجعم،
موقع دعا،موقع باران و ابر و شکوفه؛
تنها با کشف این جنبه پنهان درونم بود که درک بهترى به زندگى بافتم؛
انکار نمی‌کنم این زن گاهى اوقات سلیطه می‌شود و بدبین و بیقرار ولى آموخته ام چگونه آرامش کنم؛
بعد از این ورزیدگى ارتباط با بانوى درونم ( آنیما) بود که زن بیرونى را بهتر فهمیدم و کمتر اشتباه کردم!
اسم این درس را به همین خاطر گذاشتم :” را هاى زنانگى و مردانگى” زیرا یکى از غامض ترین مباحث شخصیت شناسى عمقى را در آن حسابى گشوده ام.