کتاب جدید دانیل پینک نزدیک یک ماهه در دنیا منتشر شده،

When
این توضیح یک دقیقه‌اى را گوش کنید.
ارزش داره ناشرین محترم ایرانى این کتاب را زودتر بدست متقاضیان برسونند. تضمین استقبالش با من

این مطلب را هم بخوانید
معرفی کتاب: مطلق در ذهن ایرانی