کتاب حیرت آوریست ” فرمانده مسعود” زیرا روایت زندگى احمدشاه مسعود، فرمانده دره پنجشیر را از زبان نزدیکانش نقل میکند.
کتاب را نمیتوانم زمین بگذارم از بس خانم بنى یعقوب زیبا کار کرده اند.

من سالهاى سال این مرد را و ایران دوستى اش و عشقش به شعر و ادبیات ایران بخصوص حافظ را دنبال میکردم و شهادتش بدست طالبان ضربه بزرگى به افغانستان زد. ذهن چند بعدى، مدیریت و تیزهوشى سیاسى و نظامى او و استقلال نسبى مالى که براى مجاهدین فراهم کرده بود، زبانزد است.

در کتاب از مصاحبه نویسنده با آقاى جعفریان، خبرنگار ایرانى که بهترین مستندها را درباره مسعود ساخته است، در می یابیم که از تجارت زمرد، پول جنگ را تامین میکرده است ولى به جعفریان توصیه میکند که به ما پول اسلحه ندهید بلکه هزینه کنید در کابل زبان فارسى را توسعه دهید تا طالبان شکست بخورند! چنین نگاه عجیبى به فرهنگ داشته است این مرد

این مطلب را هم بخوانید
کیسه تنهایی