Run Lola, Run1998

اگر یک فیلم بسیار تاثیرگذار زندگیم را بخواهم نام ببرم همین فیلم آلمانی ساده است؛
دختری تنها بیست دقیقه وقت دارد که صدهزار مارک برای نجات معشوقش تهیه کند.
فیلم سه اپیزود دارد؛
هر اپیزود انگار دختر از ابتدای داستان شروع می‌کند و تو سهم انتخاب آدم و انتخاب‌های هستی را در یک قاب می‌بینی؛
سوال سهمگین جبر و اختیار در جای جای فیلم دیوانه‌ات می‌کند و در انتهای فیلم با کلی فکرهای مهم برمی‌خیزی.
-فیلم کلی جایزه برده، نماینده اسکار آلمان در زمان خودش بوده…

تریلر فیلم

این مطلب را هم بخوانید
معرفی فیلم: بوى خوش زن