• دیدن و تجربه احساساتی که تجربه می‌کنیم براساس شرایطی که در آن قرار گرفته‌ایم.
    مثل، ترس، ناامیدی، غم، نگرانی
  • بررسی افکار تکرارشونده‌ای که تحربه می‌کنیم و به آنها بیش از حد بها می‌دهیم.
  • گفتگو در خصوص دو شیوه تفکر شایع تعمیم افراطی و فاجعه‌سازی.
  • بررسی دو نوع نگرانی کارساز و دردسرساز
  • شیوه برخورد با نگرانی در موقعیت‌های بحرانی.

✍️شادی پاک‌اندیش
دانشجوی دکترای رواشناسی سلامت و طرح‌واره درمانگر

✍️مونا گوشه
مشاور و طرح‌واره درمانگر

این مطلب را هم بخوانید
گزارش خدمت-جلسه اول پویش تنهانیستیم