شیوه‌های سالم و ناسالم ابراز هیجانات در بحران‌ها

۱- انواع هیجانات اصلی کدامند؟

۲- در شرایط بحرانی و دردهای ملی کدام هیجانات فعال می‌شوند؟

۳- شیوه ابراز سالم هیجانات چگونه است؟

نسرین قربان‌زاده
مشاور و طرحوار درمانگر

این مطلب را هم بخوانید
آیا باید از غمهایمان رها شویم؟