فکر درستت را زندگی کن، ولی وقتی اصرار کنی بقیه هم گوش کنند، خرابکاری میشه.
تجربه آدم‌ها را دستکاری نکن؛ بعضی‌ها باید مسیرهایی را طی کنند تا برسند به سطح درک بعضی چیزها، حرص نخور و صبور باش.
#دکترشیری

این مطلب را هم بخوانید
یک نکته کوچولو برای بعد کرونا