✔️در شرایط بحران‌های ملی حواسمون به بچه‌ها هست؟

۱- برای حفظ امنیت و جلوگیری از آسیب کودکانمان در شرایط فعلی چه راهکارهایی در اختیار داریم؟

۲- برای ارتقای امید و اعتماد در نوجوان‌هایمان چه کنیم؟

۳- مدرسه چه کارهایی را نباید انجام دهد؟

ساجده ودودی
دانشجوی دکترا تخصصی روانشناسی کودک و طرحوار درمانگر

این مطلب را هم بخوانید
با معجزه‌ای به‌‌نام همدلی دنیا را زیباتر کنیم.