این مطلب را هم بخوانید
با اینکه برایم دلنشین نبود اما با او ازدواج کردم